خبرهای کانادا

اکثر کبکی ها خود را کانادایی نمی دانند

Quebecers

Quebecers
ایرانتو: درصد زیادی از مردم استان فرانسوی زبان کبک، بیشتر خود را کبکی می دانند تا کانادایی.
براساس اخرین تحقیق انجام یافته توسط “انجمن مطالعات کانادا” ، یک سوم اهالی فرانسوی زبان آن استان، خود را فقط کبکی می دانند، ۳۹درصد در وهله اول خود را کبکی و سپس کانادایی قلمداد می کنند.

این درحالیستکه کمتر از ۲۰درصد آنها هم بطور مساوی “کبکی – کانادایی” می خوانند ، ۷درصد در وهله اول خدو را کانادایی سپس کبکی و تنها ۱درصد، خود را صرفا کانادایی می دانند!

تحقیقات یک موسسه دیگر به نام Leger Marketing هم جاکی از آن است که بیش از ۶۰درصد کبکی ها خود را در وهله اول کبکی می دانند. این رقم به نسبت سال ۲۰۰۹، حدود ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

رییس اجرایی انجمن کانادا، چنین نتیجه ای را برای سیاستگذاران استان کبک بسیار مهم دانسته و گفت:” واقعیت اینست که دست کم ۳۱درصد فرانسوی زبان های آن استان، خود را فقط کبکی می دانند و این بدان معناست که یک اقلیت قابل توجه، قویا با موضوع جدایی کبک از کانادا موافق هستند.”

وی می افزاید:” نظرسنجی انجام شده، در واقع منعکس کننده اشتیاق کبکی ها به رهایی از مصوبات الزام آور دولت فدرال است. که نمونه بارز آن را در جریان برگزاری انتخابات اکتبر سال ۲۰۰۸، و عصبانیت شدید مردم، نسبت به قطع بودجه های فرهنگی هنری کبک از سوی دولت فدرال مشاهده کردیم.”

عدم اقبال مردم به احزاب ملی کشور، بدنبال رسوایی حزب لیبرال در سال ۲۰۰۴، شدت گرفت و باعث قدرت یافتن حزب محلی بلاک کبکوا گردید. حزبی که هم اکنون پس از محافظه کاران و لیبرال ها، بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان بخود اختصاص داده و ابائی ندارد که گاه علنا ، موضوع جدایی کبک از کانادا را مطرح کند.

از سوی دیگر، نظرسنجی های مذکور، فاصله قابل توجه موجود بین فرانسوی زبان ها، انگلیسی زبان ها و دوزبانه ها در کبک را بیش از گذشته، هویدا ساخته است. بطوریکه دیدگاه های انگلیسی زبان ها ، درباره هویت کانادایی، دقیقا عکس فرانسوی زبان ها بوده است.

۴۵درصد انگلیسی زبان ها، ابتدا خود را کانادایی می دانند تا کبکی، ۲۱درصد هردو و ۱۸درصد نیز خود را صرفا کانادایی معرفی می کنند.در مقابل ۱۹درصد از آنها، خود را در وهله اول کبکی می دانند و تنها ۲درصد هویت صرفا کبکی را به خود قائل می شوند.

برخی سیایت های نژاد پرستانه دولت فرانسوی زبان کبک، باعث شده، مردم انگلیسی زبان آن استان، برای رسیدن به خواست های قانونی خود، به سمت اتاوا روی بیاورند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید