خبرهای مهاجرت و تحصیل

نزدیک به یک سوم مهاجران کانادایی، آشنا به زبان انگلیسی یا فرانسه نیستند

immigration2

immigration2
ایرانتو: گزارش چگونگی پذیرش مهاجر که هفته گذشته ، توسط وزیر مهاجرت به پارلمان ارائه شد، دارای ابعاد گوناگونی است که سعی داریم، هر بار به بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم.
اطلاعات موجود در این گزارش می تواند ، بویژه برای آنانکه در لیست انتظار مهاجرت به کانادا هستند، مفید باشد.

جیسون کنی، وزیر مهاجرت در گزارش خود، با اشاره به طرح دولت محافظه کار مبنی بر معرفی رشته های ۳۸ گانه در سال ۲۰۰۸ و بدنبال کاهش آن به ۲۹ رشته، گفت، این اقدام باعث کاهش سریع میزان افراد منتظر در لیست مهاجرت، از ۶۵۰ هزار نفر در سه ماه اول سال ۲۰۰۸، به حدود ۳۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۱ گردید.

وی تأکید کرد، عدم اجرای چنین طرحی، چه بسا موجب ادامه رشد صعودی متقاضیان گشته و در در سال ۲۰۱۱، حجم افراد موجود در لیست انتظار، به نزدیک یک میلیون نفر می رسید. آنان همچنین ابراز امیدواری کرده اند که با ادامه روند موجود، تا سال ۲۰۱۵، لیست انتظار، به ۲۰۰ هزار نفر برسد.

chart-1

در سال ۲۰۱۰، در مجموع، میزان واقعی پذیرش مهاجر، حتی از حداکثر تعداد پیش بینی شده نیز فراتر رفت. در حالی در سال ۲۰۱۰، کانادا بیش از ۲۸۰ هزار نفر را پذیرش کرده که برای سال جاری، رقمی بین ۲۴۰ تا  ۲۶۵ هزار نفر  را در دستور کار خود قرار داده است.

میزان پذیرش مهاجر در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بر اساس گروه بندی ها

شاخه های مهاجرتی

برنامه ۲۰۱۰

پذیرش
۲۰۱۰

برنامه ۲۰۱۱

کمترین

بیشترین

کمترین

بیشترین

گروه اقتصادی

Federally Selected

۸۹,۰۰۰

۹۵,۲۰۰

۱۱۳,۷۵۶

۷۴,۰۰۰

۸۰,۴۰۰

Federal Skilled Workers

۷۵%

۸۵,۱۱۷

۴۷,۰۰۰

۴۷,۴۰۰

Federal Business

۱۰%

۱۰,۸۱۳

۹,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

Canadian Experience Class

۳%

۳,۹۱۷

۶,۰۰۰

۷,۰۰۰

Live-in Caregivers

۱۲%

۱۳,۹۰۹

۱۲,۰۰۰

۱۶,۰۰۰

Quebec-selected Skilled Workers*

۲۸,۴۰۰

۲۹,۵۰۰

۳۴,۲۴۰

۳۲,۸۰۰

۳۳,۹۰۰

Quebec-selected Business

۱,۹۰۰

۲,۱۰۰

۲,۴۸۹

۱,۸۰۰

۲,۰۰۰

Provincial and Territorial Nominees

۳۷,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۳۶,۴۲۸

۴۲,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

Subtotal Economic Class—Principal Applicants

 

 

۷۶,۵۶۱

 

 

Subtotal Economic Class— Spouses and Dependants

 

 

۱۱۰,۳۵۲

 

 

جمع گروه اقتصادی

۱۵۶,۳۰۰

۱۶۶,۸۰۰

۱۸۶,۹۱۳

۱۵۰,۶۰۰

۱۶۱,۳۰۰

گروه فامیلی

Spouses, Partners and Children

۴۲,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۴۴,۸۹۶

۴۵,۵۰۰

۴۸,۰۰۰

Parents and Grandparents

۱۵,۰۰۰

۱۸,۰۰۰

۱۵,۳۲۴

۱۳,۰۰۰

۱۷,۵۰۰

جمع گروه فامیلی

۵۷,۰۰۰

۶۳,۰۰۰

۶۰,۲۲۰

۵۸,۵۰۰

۶۵,۵۰۰

پناهندگان

Government-assisted Refugees

۷,۳۰۰

۸,۰۰۰

۷,۲۶۴

۷,۴۰۰

۸,۰۰۰

Privately Sponsored Refugees

۳,۳۰۰

۶,۰۰۰

۴,۸۳۳

۳,۸۰۰

۶,۰۰۰

Protected Persons in Canada

۹,۰۰۰

۱۲,۰۰۰

۹,۰۴۱

۸,۲۰۰

۱۰,۵۰۰

Dependants Abroad

 

 

۳,۵۵۸

۳,۸۰۰

۴,۵۰۰

چمع پناهندگان

۱۹,۶۰۰

۲۶,۰۰۰

۲۴,۶۹۶

۲۳,۲۰۰

۲۹,۰۰۰

دیگران

Humanitarian and Compassionate Grounds /
Public Policy

۷,۰۰۰

۹,۰۰۰

۸,۷۳۶

۷,۶۰۰

۹,۰۰۰

Permit Holders

۱۰۰

۲۰۰

۱۰۹

۱۰۰

۲۰۰

Total Other

۷,۱۰۰

۹,۲۰۰

۸,۸۴۵

۷,۷۰۰

۹,۲۰۰

Category Not Stated

۷

جمع

۲۴۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰

۲۸۰,۶۸۱

۲۴۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰

اما نکته جالب در اینجا،  عدم آشنایی نزدیک به یک سوم تازه واردین سال ۲۰۱۰، به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه است. آنگونه که از جدول زیر برمی آید، ۷۴،۵۴۹ نفر از مهاجرانی که در آن سال وارد کانادا شده اند ، توانایی مکالمه به هیچیک از دو زبان مذکور را نداشته اند. اینگونه افراد، معمولا شامل اعضای خانواده همراه متقاضی یا پناهندگان می گردد.
دولت مجبور است سالانه بودجه کلانی را برای ارائه آموزش های زبان به تازه واردین هزینه کند.

جدول میزان توانایی تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه در بین مهاجران سال ۲۰۱۰
Immigrant Class English French Both Neither Total
Family Class ۳۴,۵۵۸ ۴,۳۵۶ ۲,۸۶۶ ۱۸,۴۴۰ ۶۰,۲۲۰
Economic Immigrants—Principal Applicants ۴۹,۱۵۹ ۳,۸۱۷ ۱۶,۶۴۶ ۶,۹۳۹ ۷۶,۵۶۱
Economic Immigrants—Spouses and Dependants ۵۷,۸۱۳ ۵,۵۲۸ ۸,۲۷۱ ۳۸,۷۴۰ ۱۱۰,۳۵۲
Protected Persons ۱۱,۶۰۴ ۲,۱۱۴ ۸۸۹ ۱۰,۰۸۹ ۲۴,۶۹۶
Other Immigrants ۷,۲۰۶ ۱,۰۲۱ ۲۷۸ ۳۴۰ ۸,۸۴۵
Category Not Stated ۵ ۱ ۰ ۱ ۷
Total ۱۶۰,۳۴۵ ۱۶,۸۳۷ ۲۸,۹۵۰ ۷۴,۵۴۹ ۲۸۰,۶۸۱
Percentage ۵۷٫۱% ۶٫۰% ۱۰٫۳% ۲۶٫۶% ۱۰۰٫۰%

اما چشم انداز پذیرش مهاجر در سال ۲۰۱۲ نیز، طبق جدول زیر ، خواهد بود.

برنامه پذیرش مهاجر در سال ۲۰۱۲

بخش ها

کمترین

بیشترین

کل متخصصین فدرال، استانی، فامیلی و پناهندگان

۲۰۶,۵۰۰

۲۲۸,۳۰۰

گروه متخصصین کبک

۳۱,۰۰۰

۳۴,۰۰۰

تجاری کبک

۲,۵۰۰

۲,۷۰۰

جمع

۲۴۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید