ششمین نشست باشگاه مقالۀ تورنتو به تحلیل و بررسی مقالۀ صناعت و قناعت

مؤسسۀ فرهنگ و هنر ایران برگزار می‌کند: ششمین نشست باشگاه مقالۀ تورنتو به تحلیل و بررسی مقالۀصناعت و قناعت اثر دکتر عبدالکریم سروش اختصا...

ادامه مطلب