وزیر خارجه ترکیه: رئیس سازمان اطلاعاتی ما با لو دادن جاسوسان اسرائیل به ایران به وظیفه ی خود عمل می کند

انتخاب : جروسالم پست طی گزارشی تحت عنوان "وزیر خارجه ترکیه: رئیس سازمان اطلاعاتی ما با لو دادن جاسوسان اسرائیل به وظیفه ی خود عمل می کن...

ادامه مطلب