خبرهای ایران

روزنامه ابتکار:برگزارکنندگان ۱۳ آبان صلاحیت اداره این مراسم را ندارند؛ اینان برای انتقام های داخلی از شعار مرگ بر آمریکا استفاده میکنند

در شرایطی که دولت دکتر حسن روحانی با شعار اعتدال فرمان اداره کشور را بدست گرفته و عزمش برای پایان بخشیدن پرونده هسته ای و بن بست شکنی از بن بست های روابط خارجی ایران جزم است و گامهای خوبی درکوتاه زمان عمرش برداشته است؛ بسیج رسانه ای و نهاد های خاص و گروههای رقیب در حال تدارک برگزاری ۱۳ آبانی متفاوت با ۳۵ سال گذشته است.

این حساسیت بیش از حد نشان می دهد که تدارک کنندگان و بسیج کننده ها به هدف مصارف داخلی این چنین عزم میدان نموده اند. این در حالی است که همواره این روز مهم و این واقعه سرنوشت ساز گرفتار افراط و تفریط بوده و از فلسفه وجودیش دور افتاده.

این روز می توانست پیام وحدت و انسجام داشته باشد و نیروههای انقلابی را زیر یک تابلو جمع نماید. اما عملکرد پیش گفته آنرا به نقطه افتراق و بهانه ی تسویه حساب های داخلی تبدیل کرد. اکنون هم برخی از رسانه های مخالف دولت تدبیر و امید چنان برخوردی با ۱۳ آبان دارند که متاسفانه القاء حاکمیت دو گانه می کنند. خیز این رسانه ها و جریانات خاص به شکلی است که گویا جغرافیای ایران به میدان نبرد استکبار و استکبار ستیزان تبدیل شده است.

اینان برای انتقام های داخلی از شعار مرگ بر آمریکا و خصلت استکبار ستیزی مردم ردای طلبکاری و انقلابیگری برای خود دست و پا می کنند و در حال نشانه گذاری خود و رقیبان هستند. می خواهند سکه استکبار ستیزی را با نام خود و مهر استکبار پذیری را به نام رقیبان خود ثبت کنند. واقعیت اینست که گردانندگان مراسم صلاحیت اداره این مراسم را در قامت نظام و متناسب با منافع ملی کشور ندارند. اگر بگذارند این مناسبت ها طعم اعتدال بگیرد و با رویکرد اعتدال این وقایع پاس داشته شود هم به فلسفه اولیه نزدیک می شود و هم عنصر زمان و مکان در آن لحاظ خواهد شد و در مسیر منافع ملی کاربرد پیدا می کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید