خبرهای مهاجرت و تحصیل

حفاظت از منافع کارگران خارجی در کانادا

ایرانتو: شش ماه قبل، دولت فدرال تغییراتی را در برنامه کارگران خارجی موقتی اعمال نمود که در جهت بهبود آینده دو مقوله کار و مهاجرت ملاحظاتی را در بر داشت. این برنامه در بعضی موارد میانبرهایی داشت و به کارفرمایان اجازه می داد که به کارگران مهاجر حقوق کمتری نسبت به کاناداییان بپردازند. از لحاظ سیاسی و اقتصادی، برای دولت، انجام کارهایش و حل و فصل مسائل تصادفی در زمان خود، کار کم هزینه ای است، که از طریق مصوبه های جدید و با مشورت با کارشناسان، برخی سیاست ها را مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار دهد.

برنامه مهاجرتی نیز کماکان در حال اصلاح شدن است. دولت باید اصلاحات را لحاظ نماید تا برنامه را به گونه ای طراحی نماید که امکان سو استفاده از آن بسیار سخت تر گردد و در آن از کارگران حمایت بیشتری به عمل آورد.

برای پر نگه داشتن بازار کار از کارگران، ضرورت ایجاب میکند که کارگران خارجی موقتی را به کانادا بیاوریم اما این راه حل دراز مدت برای رفع نیاز به نیروی کار نیست. این کارگران اخیرا کمک بزرگی به برداشت محصول در کانادا انجام دادند و در کارهای بخش منابع به کار گمارده شده اند. آلبرتا در سالهای اخیر بیشترین استخدام کارگر موقت خارجی را داشته است.

اما این برنامه، پتانسیل این را دارد که مورد سوءاستفاده و یا برداشت نادرست در زمینه سودبری بیشتر کارفرمایان از کارگر ارزان و گریز از قانون کار، گردد. باید بدون هیچ مضایقه ای تحقیق گردد که کارگران خارجی در جایی که ضروری بوده است استخدام شده و با وی رفتار درستی شده است. یکی از خطراتی که اتکا کردن کشور بر کارگران موقتی می تواند داشته باشد این است که آمار کارگران تحت برنامه افزایش یافته و نیاز به طولانی تر شدن مدت اقامت این کارگران افزایش می یابد.

در بودجه بهار امسال، دولت بیان داشت که برنامه گزینش میانبری برای کارگران خارجی موقت از ۱۲ تا ۱۴ هفته به زمانی در حدود ۱۰ روز کاهش یافته است. همچنین کارگران می توانند ۱۵ درصد کمتر از کارگران کانادایی مشغول در شغل مشابه، دریافت کنند. اما کارفرما باید ابتدا در پی کارگر کانادایی باشد و درصورت عدم دسترسی، می تواند از کارگر خارجی استفاده نماید.

وزیر منابع انسانی Diane Finley هفته گذشته در یک سخنرانی گفت: برای دولت مشخص است که در مورد کارگران موقت خارجی مشکلاتی وجود دارد. ما این موضوع را شدیدا جدی گرفته و کل برنامه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

سرعت بخشیدن به این پروسه، کارفرما را از لحاظ جذب نیروی کار، خاطر جمع می کند ولی اثبات این موضوع که برای آن کار خاص نیروی کانادایی در دسترس نبوده و کارفرما نتوانسته از اتباع کشور، افرادی را استخدام نماید، کار راحتی نیست.

برای حمایت از کارگران، ویزای صادر شده نباید آنها را به کار برای یک کارفرمای خاص محدود نماید که نتوانند از نقض قوانین توسط آن کارفرما شکایتی داشته باشند.

دولت فدرال فرصتی در اختیار دارد تا برنامه کارگر خارجی موقتی را به گونه ای اصلاح نماید تا در خدمت کاناداییان باشد. نه اینکه به برنامه ای تبدیل گردد که قرار نبوده و از اختیار خارج گردد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید