خبرهای کانادا

ثقل رشد جمعیت همچنان به سوی غرب کانادا

canadastreet
canadastreet

ایرانتو: جمعیت کانادا ،با محاسبه ی ۸۱ هزار و ۷۰۰ نفر مهاجر و رشد طبیعی ۴۰ هزار و ۲۵۶ نفری، از ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۴۴۴ نفر در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۲ به ۳۵ میلیون و ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در سه ماهه ی بعدی رسید. این افزایش کمی از افزایش جمعیت در سه ماهه دوم کمتر بوده اما در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۱ تغییر چندانی را نشان نمی دهد.

نرخ سالیانه ی رشد جمعیت در سه ماهه ی سوم به ۱.۱۴ درصد رسیده که اندکی کمتر از ۱.۱۵ درصد رشد سه ماهه ی دوم می باشد.

از سال ۲۰۰۷ به این سو رشد جمعیت آلبرتا همواره بیشتر از رشد آن در سراسر کشور بوده است. رشد جمعیت آلبرتا در یکسال ۲.۹ درصد بوده که از نرخ رشد ایالت بعدی که ۲.۲ است بسیار بالاتر می باشد. یکی از دلایل رشد جمعیت در این ایالت در این سه ماهه، مهاجرت داخلی کشور از ایالات دیگر به این ایالت تلقی می گردد که در بین آنها بیشترین تعداد مهاجران متعلق اونتاریو با ۵ هزار و ۹۰۰ نفر و بریتیش کلمبیا با ۴ هزار نفر بوده است. یکی از دلایل این مهاجرت داخلی قوی تقاضای شدید برای نیروی کار در این ایالت، که درنرخ ۴.۲ درصدی بیکاری این ایالت هم نمایان شده، برآورد می شود. در کنار آن نرخ مالیات بر درآمد در این ایالت، که کمترین در کشورست، هم بسیار از عوامل موثر می باشد.

خروج ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر مهاجر داخلی از اونتاریو یکی از مسببان رشد اندک ۰.۳ درصدی جمعیت این ایالت در سه ماهه ی سوم سال گذشته تلقی می شود. به نظر میرسد نرخ بیکاری ۷.۹ درصدی بیکاری این ایالت که بیش از نرخ ۷.۲ درصدی کشور می باشد تمایل به سکونت در این ایالت را کاهش داده است. همانند اونتاریو، در سه ماهه ی سوم کبک ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر ساکن جدید را از دیگر کشورها جذب نموده که رقم مورد توجهیست اما کندی تولید اشتغال و نرخ بیکاری که در نیمه ی اول سال بین ۷.۶ درصد و ۸ درصد در سیر بوده، در همین سه ماهه ۲ هزار نفر را از این ایالت رانده است.

با توجه به چشم انداز مثبت اقتصادی در ایالات آلبرتا و ساکاچوان و تاحدی بریتیش کلمبیا ، بخصوص در مقایسه با دیگر مناطق کشور، به نظر می رسد که حرکت جمعیت از شرق به غرب در کانادا در آینده قابل پیش بینی تداوم خواهد داشت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید