خبرهای کانادا

بازار کار کانادا به رکود افتاد

unemployment labour market workforce

ایرانتو: مجله “بیزینس در کانادا” گزارش می دهد که بازار کار کانادا در حال سر خوردن به حوزه رکود است. “لوکاس کاوا” سردبیر این مجله طی مقاله ای در مورد وضعیت کنونی بازار کار کشور نوشته است که جمعیت نیروی کار کانادا در ماههای اخیر رشد سریعتری از مشاغل ایجاد شده داشته است.

او می نویسد “در یک اقتصاد سالم، انتظار میرود که نرخ ایجاد مشاغل از میزان رشد جمعیت نیروی کار فراتر رود” و اضافه می کند که مشاغل تمام وقت در سال گذشته تنها ۱% رشد داشته که تنها بخشی از مشاغل مورد نیاز برای حفظ تناسب میزان اشتغال با افزایش جمعیت را تشکیل می دهد. آژانس “آمار کانادا” در آخرین گزارش بیکاری خود نشان می دهد که ۱۱۸ هزار فرصت شغلی بخش خصوصی در سال جاری از دست رفته که بزرگترین شمار این آمار در تاریخ می باشد. البته طی همین مدت ۸۷ هزار نفر بر تعداد “خود- اشتغالها” افزوده شده است اما گمان می رود بسیاری از آنها فاقد درآمد با ثبات می باشند.

این آمار بد اما به این معنا نیست که اقتصاد کانادا دچار رکود شده یا در آستانه ورود به آن است، اما نشان می دهد که بیکاران کشور انتخابهای محدودی دارند. به گمان نویسنده مقاله کانادا به مانند اواسط دهه ۱۹۹۰ در میانه یک شیب کاهند ایجاد مشاغل قرار دارد، در حالیکه اقتصاد کشور در حال رشد است فرصتهای شغلی افزایش چندانی نمی یابند.

نرخ کار در کانادا طی سالهای اخیر روند کاهنده مستمری داشته است. اما اقتصاددانان بر سر اینکه علت آن به دلیل بازنشستگی کارکنان سالمند بوده یا به دلیل کمبود فرصتهای شغلی می باشد اختلاف نظر دارند. آمار اخیر نشان می دهد که هر دو این عوامل مؤثر بوده اند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید