خبرهای کانادا

انتخابات سال ۲۰۱۵کانادا : احزاب سیاسی در مورد مهاجرت چه قولهایی میدهند

2015 08 07

ایرانتو: انتخابات سال ۲۰۱۵کانادا : احزاب سیاسی در مورد مهاجرت چه قولهایی میدهند

روز ۱۹ ماه اکتبر امسال ، مردم کانادا برای انتخابات دولت فدرال رای خواهند داد. با وجود تنها چند هفته زمان باقی مانده تا این انتخابات نظرسنجی ها حکایت از رقابت شدید احزاب در مسائل مربوط به مهاجرت ، جایگزینی و تابعیت در خط مقدم این مبارزهای انتخاباتی دارند.این قضیه نه فقط میان رای دهندگان کانادایی بلکه برای مهاجران و حتی کسانی که علاقمند به مهاجرت به این کشور هستند حائز اهمیت است .” فرقی نمیکند که م ما رژه به مهاجرت اقتصادی ،تلفیق فرهنگی ، استقرار پناهندگان ، نیروی کار خارجی ، یا مهاجرت سرمایه گذاری ، این مساله به وضوح تغیر اساسی در سیاست گذاری آنها در مسائل مهاجرت به کانادا را به عنوان یک دستور کار در دولت جدید حائز اهمیت قرار خواهد گرفت ” این را دیوید کوهن یک وکیل کانادایی میگوید ، وی همچنین میگوید ” هماکنون زمان بسیار مناسبی بروی احزاب رقیب هاست که در مورد یکسری سوال خاص از این قابل پاسخ بدهند که برای آینده کانادا به نحو عظیمی اهمیت دارند .
در خلال هفته که پیش روی داریم سایت خبری وزارت مهاجرت کانادا قسمتی از کار خود را به پوشش خبری ویژه مربوط به انتخابات اختصاص داده است ، خبرنامه های چند هفته آیند ه اختصاص به سوالات ویژه مربوط به مهاجرت ، تلفیق فرهنگی و تابعیت و همچنین موقعیتی مناسب برای احزاب برای پاشخ دادن به سوالاتی که در این راستا مطرح میشوند دارد.

پیمایش پیشنهادی حزب محافظه کار
حمایت از تلفیق فرهنگی
. همکاری با استانها و مسولین درسیاست گذاری های مربوط به حمایت از اسکان مهاجرین،
.لحاظ کردن نیاز مبرم برای منابع کافی و لازم در فراهم سازی آموزش زبان ( به منظور کمک به مهاجرین در راستای به دست آوردن توانایی های کاربردی در یکی از دو زبان رسمی کشور ) ، تشویق به فرهنگ سازی با توجه به ارزشها وا ادب و رسوم کانادایی ، ایجاد مهارتهای کاریابی و دیگر خدمات سکنی مهاجران برای برآوردن نیاز های مربوط به مهاجرین از جمله فرزند دار شدن ،
.. کار بر روی به جریان انداختن کمک هزینه ها ی دولتی به منظور به وجود آوردن قابلیت گسترده در استحکام و تداوم به وسیله ارایه دهندگان این سرویسها ،
. ازمون انعطاف سیستم کمک هزینه های دولتی برای ارائه خدمات استقرار مهاجرین جدید به دنبال نقله مکان آنها ناز یک منطقه به منطقه دیگر .

نیروهای کار موقتی
.ادامه گسترش پروژه های آزمایشی که برای بدست آوردی مهارتهای لازم در صنایع یا محدوده های مکانی خاص در صورت فقدان ن مهارتها ،
.آزمودن راههای مناسب در تبدیل نیروی های کار موقتی به مقیم دائم ،
. حصول اطمینان از اینکه نیروهای کار خارجی، مخصوصا کارگران فصلی ، از همان حمایتی و حفاظتی که یک کانادایی در یک کار ساده برخوردار هست برخوردار باشد ،

تقاضانامه ها ،مجوزها و مالیات ورود به خاک کانادا :
.حصول اطمینان از اینکه وزارت مهاجرت و تابعیت کانادا از کارگزینی ، آموزش و منابع مناسب را در جهت پیشرفت پروسه کاری پرونده کسانی که در نتظر برای آمدن به کانادا هستند ، برخوردار میباشد ،
بررسی مجدد روند بررسی پرونده های مهاجرتی برای اطمینان از اینکه متقاضیان از اطلاعات درست برخوردار میباشند ،
. تغیر روند جداسازی زوج ها به اتحاد آنها، در زمانی که تقاضای مهاجرت همسر فاقد اقامت در کانادا مورد بررسی است ،
.دادن اتوماتیک تبعیت کانادا به کودکانی که از خارج کانادا به فرزند خواندگی قبول میشوند در زمانی که پرونده آنها قبول میشود ،
. بوجود آوردن شرایطی برای قبولی سریعتر برای خانواده هایی و یا شرایط خاص برای دیدار دارند ، همزمان با اینکه حقوق دیگران که در نوبت هستند محفوظ میماند ،
. کاهش صدور تعداد اجازه اقامت های موقت با بوجود آوردن شرایط عادلانه برای اقامت دائم و استفاده از اینگونه اقامت ها به صورت حساب شده و بوضوح ،
گسترش ، با همکاری اتحادیه حرف و مشاغل کانادا ، به منظور بدست آوردن بوجود آوردن شرایط مساوی در محیط کار برای خارجیانی که وارد محیط کار کانادایی میشوند ،
.همکاری با سازمان های رسمی به منظور ارزیابی ماده پیشاپیش شاغلان حرفه ای خارجی در مشاغل خاص به عنوان قسمتی از پروسه مهاجرت ،

پناهندگی و تصمیمات مربوط به ان

به جریان انداختن روند ارزیابی پروندهها برای متقاضیان پناهندگی ،
.در جائیکه کمیسیون پناهندگی و مهاجرت متقاضی پناهندگی را واجد شرایط نمیداند ، حصول اطمینان از اینکه اشخاص مرد نظر در زمان مناسب خارج شده و اطلاعات لازم به آنها در مورد نیاز آنها را که برای شروع یک پروسه صحیح برای مهاجرت به کانادا احتیاج دارند را به آنها ارائه دهند ،
.ارائه سریعتر سرویس به پناهجویانی که از مطابق کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل شناسایی میشوند ،
.اضافه کردن یک روش عادلانه و مناسب زمانی به پروسه تجدید نظر در پناهندگی ،

پیمایش پیشنهادی حزب دموکرات نوین

حقوق پناهندگان و مهاجرین
.ارتقا در بازگرداندن خانواده ها به یکدیگر با عنوان یک فوریت در سیستم مهاجرت کانادا ، با احترام به هرگونه عقیده و مسلک مطابق لوح حقوق و آزادیها در کانادا ،
.قبول یک درصد مهاجر هر ساله برای دست یافتن به نیازهای بازار کار و خانواده ،
. حذف هزینه برای تقاضا ی مهاجرت و مالیات ورود مهاجرین به کانادا ،
.ارایه خدمات صحیح آموزشی در زبان های انگلیسی و فرانسه ،
.رفرم در زمان انجام پرونده ها به منظور حذف مراحل میانجیگری و تجدید نظر خواهی ،
.به اتمام رساندن پروسه جستجو برای نیروی کار خارجی ،
. ساده سازی صدور ویزاهای دیداری برای کسانی که خانواده در کانادا دارند ،
.اجازه به کاناداییها برای ساپورت تقاضا ی مهاجرت افرادی که عضو خانواده شان نیستند فقط برای یک مرتبه ،
. اطمینان از اینکه کارگران موقت خارج من جمله کارگران فصلی کشاورزی در صورت تمایل قدر به تقاضا برای اقامت خود و خانوادشان هستند ،
همچنین اطمینان از اینکه کارگران یاد شده تحت پوشش قانون کار هر استان قرار میگیرند هم چنین بتوانند عضو اتحادیه کارگری بشوند ،
خلق یک روش بازرسی که از استثمار و یا مورد استفاده قرار گرفتن در سیستم کار غیر قانونی آنها را محافظت کند ،
. همکاری با سفارت کشورهای خارجی فرستنده نیروی کار برای اطمینان از اینکه کارگران خارجی از حقوق قانونی خود در کانادا آگاه هستند ، همچنین همکاری با هر استان برای خلق یک روش دادن پروانه به کاریابیها استفاده میکنند ، مثل استان مانیتوبا ،
.و همینطور ارایه دسترسی به دادرسی فدرال در صورتی که کارگران خارجی مواجه با اخراج از کشور باشند .

مسائل مربوطه دیگر
. شروع یک استراتژی ملی برای حذف فقر در کانادا ، شامل یک چارچوب کاری تحلیل شده که مسائل مختلف را مورد شمول قرارمیدهدکه مشخصا پناهندگان یا مهاجرین را تهدید میکند ،
.انجمن ملی حمایت از کودکان ، موظف شده از طرف پارلمان ، حمایت و حفاظت از حقوق کودکان شامل پناهندگان و مهاجرین در محدوده قضائی فدرال نیز میشود ،
. جلوگیری از تبعیض قایل شدن میان کسانی که پرونده مهاجرتی یا پناهندگی در جریان دارند ،
.جلوگیری از تبعیض در مورد پناهجویان یا مهاجرین که ناتوانی جسمی دارند ،
. بکارگیری تنوع فرهنگی به عنوان ابزاری برای یکپارچگی در ادامه سیاست گذاریهای مهاجرتی ،

پیمایش پیشنهادی حزب لیبرال

. بازنگری مصوبه تقویت حقوق شهروندی کانادا برای اطمینان از اتحاد و یگانگی کشور و عدم تبعیظ در میان شهروندان ،

نیروی کار خارجی

. بالا بردن سطح شفاف سازی و پاسخگویی در مورد با برنامه کارگران موقت خارجی ،
.ایجاد یک سیستم اجباری قابل ردیابی در این مورد ،
.اطمینان از انجام بازرسیهای اجباری و معمولی از محل کار این کارگران ،
.درخواست توقیف برای بازرسی در صورت سوء استفاده از این سیستم،
.درخواست توقیف برای بازرسی در صورت وجود شکایت در واحد شکایات از کارفرمایان فدرال ،
ایجاد یک سیستم ماهانه برای بازرسی نشان دادن تعداد ، منطقه و لیست مشاغل ملی که مورد نیاز هستند ،

پناهندگان

کمک بیشتر به عراق و سوریه از طریق حمایت خوب ما لی و برنامه ریزی شده برای مقاصد انسان دوستانه ،
افزایش ظرفیت برای پناهجویان سوریه به ۲۵۰۰۰ ،
افزایش ظرفیت و دادن یک موقعیت به قربانیان جنگ برای شروع یک زندگی جدید در کانادا ،

مسائل دیگر

.افزایش بودجه و روحیه خوشامد گویانه توسط دولت جدید در مورد مسایل مهاجرت برای اتحاد خانواده ها ، پناهندگی و تابعیت
.

حزب سبز کانادا پیمایش پیشنهادی

. حذف برنامه نیروی کار خارجی و تبدیل ان به اقامت دائم هر کجا که نیروی کار نیاز باشد ،
. رهبری یک گفتمان در مورد پناهندگان اجتماعی و تعریف ان و حمایت برای از این مفهوم به عنوان یک دسته بندی در کانادا و قبول قسمتی از پناهندگان اجتماعی در جهان ،
.حذف ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی برای مقاصد مهاجرتی مگر اینکه این مدارک در کانادا پذیرفته شده باشند و یا یک راه روشن برای ارزشیابی در کانادا مطابق ستم دانشگاهی وجود داشته باشد ، و بجای ان ایجاد یک دستبندی برای مهاجران که بر اساس کارهای موجود در کانادا پیریزی شده ،
. فشار بر روی جوامع کاری برای برداشتن موانع غیره ضروری و اشاره به مورد شناخت قرار دادن مدارک حرفه ای برای مهاجرین،
حصول اطمینان از اینکه افراد در حرف مختلف که برای مهاجرت در نظر گرفته میشود از مجوز های لازم حرفه ای آگاهی پیدا میکنند ،
.قرار دادن بودجه بیشتری برای آموزش زبان های رسمی انگلیسی و فرانسه برای مهاجرین جدید ، از آنجا که تعداد زیادی از آنها از توانایی کامل در این زبانها برخوردار نیستند ،
.ایجاد یک برنامه برای رویارویی با وضیعت ۲۰۰۰۰۰ از کسانی که در در کانادا بدون مدارک قانونی هستند که تبدیل به اقامت دائم به آندسته از آنها بشود که به کانادا به صورتی نفع میرسانند ،
.همکاری با استانها و مقامت در مورد پیشرفت تلفیق و یکپارچگی مهاجرین جدید در کشور ما که تنوع فرهنگی دارد ،
.حمایت از تنوع فرهنگی با کمک به کمک به مو سسات فرهنگی برای بدست آوردن پروانه خیریه ،
در نظر گرفتن شرایطی که قوانین مربوط به مشاوران مهاجرت را سخت ترکرده و همینطور به اجرا در آوردن مجازاتهای سخت تر برای قاچاقچیان انسان ،
تقاضا برای تصویب قانون ضد تروریسم و قانون امنیت عمومی ا بعد از یک مدت زمان منطقی آنهایی را که دستگیر میشوند مورد مجازات قرار دهد ،
.بازنگری تغیرات اخیر در مورد اخراج های متداوم از کشور و عدم اعتنا به پروسه ای فعلی که در تناقض با روند عدالت حقیقی است ،
. شروع پروسه با کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیقات و دستگیری ان دسته از مقامات کانادایی که با سازمانهای خارج که از شکنجه استفاده میکنند همکاری میکنند ،
.حصول اطمینان از اینکه ککانادایی هایی که با قوانین قرون وسطایی از تابعیت خود رانده شده اند آنرا پس میگیرند
و به اجرا در آوردن و توصیه به کمیساریای سازمان ملل که کسانی که در زمان یک جانگ ارتش خود را رها کردند در تحریم سازمان ملا برای گرفتن اقامت دائم نباشند ،
بازنگری قانون مدت مجازات زندان ها برای کسانی که با کشتی به خاک کانادا میرسند ،

. تغیر سیاست دولت هارپر از ایجاد موانع برای خانواده ها به اتحاد دوباره خانواده ها.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید