هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

اعلام زمان‌بندی مسابقات جام جهانی فوتسال

کلمبیا با سه شهر سانتیاگو ده کالی، بوکارامانگا و مدلین میزبان رقابتهای جام جهانی فوتسال ۲۰۱۶ است.   به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مجموعاً ۲۴ تیم در ۶ گروه از ۲۰ شهریور لغایت ۱۰ مهر ۹۴ در مسابقات جام جهانی فوتسال ۲۰۱۶ به میزبانی کلمبیا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.   کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با ۵ سهمیه، کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) با ۳ سهمیه، کونکاکاف (آمریکای شمالی و مرکزی و کارائیب) با ۴ سهمیه، کانمبول (آمریکای جنوبی) با ۳ سهمیه، کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) با یک سهمیه و کنفدراسیون فوتبال اروپا (UEFA) با ۷ سهمیه به همراه یک سهمیه تیم میزبان (کلمبیا) در این مسابقات حضور خواهند داشت.   در حال حاضر تیم‌های ایران، تایلند، ازبکستان و ویتنام از آسیا، جزایر سلیمان از اقیانوسیه برزیل، آرژانتین و پاراگوئه از کانمبول ۸ تیمی هستند که سهمیه جام جهانی فوتسال را کسب کرده‌اند.   – زمانبندی این رقابتها براساس وقت محلی در ۶ گروه A تا F به شرح زیر است:   * مرحله گروهی:   20 شهریور ۹۵:   بازی ۱: تیم A1 – تیم A2 / ساعت ۲۰:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۲: تیم A3 – تیم A4 / ساعت ۱۸:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۳: تیم B1 – تیم B2 / ساعت ۱۸:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۴: تیم B3 – تیم B4 / ساعت ۱۶:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   21 شهریور ۹۵:   بازی ۵: تیم C1 – تیم C2 / ساعت ۲۰:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۶: تیم C3 – تیم C4 / ساعت ۱۸:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۷: تیم D1 – تیم D2 / ساعت ۱۸:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۸: تیم D3 – تیم D4 / ساعت ۱۶:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   22 شهریور ۹۵:   بازی ۹: تیم E1 – تیم E2 / ساعت ۲۰:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۱۰: تیم E3 – تیم E4 / ساعت ۱۸:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۱۱: تیم F1 – تیم F2 / ساعت ۲۰:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۱۲: تیم F3 – تیم F4 / ساعت ۱۸:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   23 شهریور ۹۵:   بازی ۱۳: تیم A1 – تیم A3 / ساعت ۲۰:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۱۴: تیم A4 – تیم A2 / ساعت ۱۸:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۱۵: تیم B1 – تیم B3 / ساعت ۲۰:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۱۶: تیم B4 – تیم B2 / ساعت ۱۸:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   24 شهریور ۹۵:   بازی ۱۷: تیم C1 – تیم C3 / ساعت ۲۰:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۱۸: تیم C4 – تیم C2 / ساعت ۱۸:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۱۹: تیم D1 – تیم D3 / ساعت ۲۰:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۲۰: تیم D4 – تیم D2 / ساعت ۱۸:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   25 شهریور ۹۵:   بازی ۲۱: تیم E1 – تیم E3 / ساعت ۲۰:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۲۲: تیم E4 – تیم E2 / ساعت ۱۸:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۲۳: تیم F1 – تیم F3 / ساعت ۲۰:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۲۴: تیم F4 – تیم F2 / ساعت ۱۸:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   26 شهریور ۹۵:   بازی ۲۵: تیم A4 – تیم A1 / ساعت ۲۰:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۲۶: تیم A2 – تیم A3 / ساعت ۲۰:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۲۷: تیم B4 – تیم B1 / ساعت ۱۸:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۲۸: تیم B2 – تیم B3 / ساعت ۱۸:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   27 شهریور ۹۵:   بازی ۲۹: تیم C4 – تیم C1 / ساعت ۱۸:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۳۰: تیم C2 – تیم C3 / ساعت ۱۸:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۳۱: تیم D4 – تیم D1 / ساعت ۱۶:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۳۲: تیم D2 – تیم D3 / ساعت ۱۶:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   28 شهریور ۹۵:   بازی ۳۳: تیم E4 – تیم E1 / ساعت ۱۶:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۳۴: تیم E2 – تیم E3 / ساعت ۱۶:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۳۵: تیم F4 – تیم F1 / ساعت ۱۸:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۳۶: تیم F2 – تیم F3 / ساعت ۱۸:۰۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   * مرحله یک هشتم نهایی:   30 شهریور ۹۵:   بازی ۳۷: تیم اول گروه B – تیم سوم گروه های A، C و D / ساعت ۱۷:۳۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۳۸: تیم دوم گروه A – تیم دوم گروه C / ساعت ۲۰:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   31 شهریور ۹۵:   بازی ۳۹: تیم اول گروه D – تیم سوم گروه های B، E و F / ساعت ۱۷:۳۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۴۰: تیم اول گروه F – تیم دوم گروه E / ساعت ۱۷:۳۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۴۱: تیم اول گروه A – تیم سوم گروه های C، D و E / ساعت ۲۰:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   1 مهر ۹۵:   بازی ۴۲: تیم سوم گروه C – تیم سوم گروه های A، B و F / ساعت ۲۰:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۴۳: تیم اول گروه E – تیم دوم گروه D / ساعت ۱۷:۳۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۴۴: تیم دوم گروه B – تیم دوم گروه F / ساعت ۱۷:۳۰، مدلین (سالن کابرتو)   * مرحله یک چهارم نهایی:   3 مهر ۹۵:   بازی ۴۵: برنده بازی ۳۸ – برنده بازی ۳۹ / ساعت ۱۵:۳۰، بوکارامانگا (سالن بیسنتناریو)   بازی ۴۶: برنده بازی ۳۷ – برنده بازی ۴۰ / ساعت ۱۸:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   4 مهر ۹۵:   بازی ۴۷: برنده بازی ۴۳ – برنده بازی ۴۲ / ساعت ۱۵:۳۰، مدلین (سالن کابرتو)   بازی ۴۸: برنده بازی ۴۴ – برنده بازی ۴۱ / ساعت ۱۸:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   * مرحله نیمه نهایی:   6 مهر ۹۵:   بازی ۴۹: برنده بازی ۴۵ – برنده بازی ۴۶ / ساعت ۱۹:۰۰، مدلین (سالن کابرتو)   7 مهر ۹۵:   بازی ۵۰: برنده بازی ۴۷ – برنده بازی ۴۸ / ساعت ۱۹:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   * مرحله نهایی:   10 مهر ۹۵:   بازی ۵۱: بازنده بازی ۴۹ – بازنده بازی ۵۰ / ساعت ۱۲:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)   بازی ۵۲: برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰ / ساعت ۱۴:۰۰، سانتیاگو ده کالی (سالن ال پوئبلو)

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید