مهاجرت و شهروندی

اسکیل ورکر نواسکوشیا ۲۰۱۵

nova scotia flag

ایرانتو: برنامه نیروی متخصص نوا سکوشیا از تاریخ ۱۹ می ۲۰۱۵ نیروی متخصص می پذیرد.
این برنامه بسیار مشابه به برنامه نیروی متخصص فدرال موسوم به Federal Skilled Worker می باشد.
متقاضیان برای واجد شرایط بودن نیاز به حداقل ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را  از شش بخش زیردارند.

۱. تحصیلات ۲۵ امتیاز
۲. زبان آیلتس جنرال معتبر ۲۸ امتیاز
۳. سابقه کاری در لیست مشاغل اعلام شده  زیر ۱۵ امتیاز
۴. سن ۱۲ امتیاز
۵. پذیرش کاری ۱۰ امتیاز
۶. سازگاری با جامعه کانادایی ۱۰ امتیاز

با این وصف در صورتی که شما:
۱. تحصیلات حداقل لیسانس
۲.آیلتس جنرال ۶ در هر اسکیل
۳. سابقه کاری بالای ۶ سال در یکی از مشاغل
۴. سن ۱۸ تا ۳۵
۵. همسر شما با آیلتس ۴
می توانید واجد شرایط شوید

در صورت تمایل از طریق سایت ایرانتو لطفا فرم ارزیابی را پر کرده و با ما در تماس باشید.

Occupation title NOC Skill
1- Financial Auditors and Accountants 1111 A
2-  Financial and Investment Analysts 1112 A
3- Human Resources Professionals 1121 A
4- Purchasing Agents and Officers 1225 B
5- Geoscientists and Oceanographers 2113 A
6- Civil Engineers 2131 A
7- Mechanical Engineers 2132 A
8- Electrical and Electronic Engineers 2133 A
9- Industrial and Manufacturing Engineers 2141 A
10- Computer Engineers 2147 A
11- Information Systems Analysts and Consultants 2171 A
12- Database Analysts and Data Administrators 2172 A
13- Software Engineers 2173 A
14- Computer Programmers and Interactive Media Developers 2174 A
15- Web Designers and Developers 2175 A
16- Civil Engineering Technologists and Technicians 2231 B
17- Mechanical Engineering Technologists and Technicians 2232 A
18- Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians 2241 A
19- Drafting Technologists and Technicians 2253 B
20- Engineering Inspectors and Regulatory Officers 2262 B
21- User Support Technicians 2282 B
22- Registered Nurses 3012 A
23- Physiotherapists 3142 A
24- Occupational Therapists 3143 A
25- Medical Laboratory Technologists 3211 B
26- Licensed Practical Nurses 3233 B
27- Psychologists 4151 A
28- Family, Marriage and Other Related Counsellors 4153 A
29- Financial Sales Representatives 6235 B

دیدگاهتان را بنویسید