خبرهای ایران

از عجایب شهرداری اهواز!

پارسینه: اسامی و نسبت های فامیلی بخش عمده ای از ساختار سازمان زیبا سازی شهر اهواز بدین شرح است:

۱-ارسلان جعفری شهنی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اهواز

۲-سعادت جعفری شهنی، امور اجرایی،برادر مدیرعامل

۳-بیژن جعفری شهنی،کارپرداز،برادر مدیرعامل

۴-داودجعفری شهنی، نظارت پیمانها، پسرعموی مدیرعامل.

۵-خانم اشرف پوری، مدیرقراردادها، همسرمدیرعامل.

۶-پیمان کریمی بیرگانی، انباردار، پسرخاله مدیرعامل.

۷-فرشادسلطانی، دفتردارسازمان، پسرخاله مدیرعامل

۸-مصطفی نجف پور، معاون اداری مالی، پسردایی مدیرعامل

۹-خانم حافظی، مدیرمالی، دختردایی مدیرعامل

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید