صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

با پر کردن فرم ارزیابی اطلاعات شما وارد بانک اطلاعاتی ما می شود و شرایط شما بطور خودکار بررسی می شود، اگر شما در یکی از کتگوری های باز واجد شرایط شوید با شما از طریق ایمیل تماس گرفته خواهد شد. و اگر شرایط شما واجد شرایط در حال حاضر نباشد و اگر در آینده با تغییرات واجد شرایط شوید با شما تماس گرفته خواهد شد. در ضمن اخبار جدید مهاجرتی و اطلاعیه های ایرانتو از طریق ایمیل در جهت اطلاع رسانی به شما فرستاده خواهد شد.

با تشکر. مدیریت مهاجرتی ایرانتو.