شنبه , 7 اسفند 1395 Saturday , 25 February 2017
729-90

Advertisement Rate

Advertisement Rates

Place and size Weekly Rate
+HST
1
728×90 Px- Top of All pages ( 4 ads randomly) 60 $
2
(250×90 Px- Top of All pages ( 4 ads randomly) 35 $
3
300×250 Px- Left side of All pages ( 4 ads randomly) 60 $
4
140×90 Px – Only First page 35 $
5
140×90 Px – All pages Except First page 30 $

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *